لیست قیمت لیزر موهای زاید الیزه لانژه

 

ردیف ناحیه (بانوان) هر جلسه/ تومان ردیف ناحیه (آقایان) هر جلسه/ تومان
۱ فول بادی ۵۹۹,۰۰۰ ۲۲ فول بادی  ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲ نواحی کاربردی
(ساعد هر دو دست+ساق هر دو پا+ بیکینی+ زیربغل)
۲۹۰,۰۰۰ ۲۳ خط ریش+گردن+پشت گردن ۱۴۰,۰۰۰
۳ بیکینی + زیربغل ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴ نیم تنه پشت+جلو ۵۵۰,۰۰۰
۴ زیربغل (دوره اول) ۷۰,۰۰۰ ۲۵ مایو ۲۵۰,۰۰۰
۵ زیربغل touch up ۵۰,۰۰۰  زیر بغل  ۱۱۰,۰۰۰
۶ بیکینی کامل ۹۰,۰۰۰  روی گونه  ۵۰,۰۰۰
۷ هر دو پا کامل ۲۸۰,۰۰۰  گوش  ۳۰,۰۰۰
۸ ساق هر دو پا ۱۳۰,۰۰۰  پیشونی   ۵۰,۰۰۰
۹ ران هر دو پا ۱۸۰,۰۰۰  جلوگردن و پشت گردن  ۱۰۰,۰۰۰
۱۰ باسن ۷۰,۰۰۰
۱۱ هر دو دست کامل ۱۴۰,۰۰۰
۱۲ ساعد هر دو دست ۷۰,۰۰۰
۱۳ بازو هر دو دست ۸۰,۰۰۰
۱۴ پا کامل+بیکینی ۳۷۰,۰۰۰
۱۵ شکم ۷۰,۰۰۰
۱۶ دور ناف ۳۰,۰۰۰
۱۷ کل شکم ۱۱۰,۰۰۰
۱۸ کتف ۶۵,۰۰۰
۱۹ پشت کامل (کتف+گودی کمر) ۱۴۰,۰۰۰
۲۰ کل صورت ۱۰۰,۰۰۰
۲۱ بیکینی+زیربغل+صورت ۲۴۰,۰۰۰
(در صورت پکیج ۶ جلسه ای۲۰۰,۰۰۰)